Zuhal Demir herstelt stuifduinen aan de kust

De natuurherstelwerken in 'de Sahara' aan onze kust zijn gestart. De bovenlagen worden verwijderd. Vlaams minister Zuhal Demir ploegde de eerste stukken om. Door het zand terug vrij spel te geven, zullen de duinen sterker worden en dus betere bescherming bieden tegen de zeespiegelstijging. Stuifduinen worden, in tegenstelling tot de embryonale duintjes op het strand, minder veerkrachtig door plantengroei. De Westhoek is nog een van de weinige plaatsen aan de kust met stuifduinen.

Overstromingsgebied in Willebroek krijgt voortaan natuurlijke invulling

Op voorstel van minister Zuhal Demir stelde de Vlaamse regering vrijdag het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Bovenzanden in Willebroek definitief vast. Deze wijziging van het gewestplan maakt er de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GGG) mogelijk. Zo krijgt de Rupel er voortaan vrij spel, weliswaar binnen een veilige ringdijk. Het ingesloten gebied kan zich zo ontwikkelen tot één grote, natuurlijke spons.

Luchtkwaliteit verbetert, minder vervuilende stoffen in de lucht

De luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert. We zien een duidelijke daling van fijn stof, zwaveldioxide en zware metalen. De voorbije jaren nam ook de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen af. Vlaanderen haalt alle Europese emissiedoelstellingen. Er zijn wel nog negatieve effecten voor de gezondheid en de vegetatie. Meer weten? Bekijk hier de belangrijkste conclusies uit het jaarrapport Lucht van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Milieuboot Nieuwbrief | oktober 2020

In deze editie lees je meer over de Blue Deal van de Vlaamse regering in haar strijd tegen waterschaarste en droogte, over dertig jaar waterzuivering in Vlaanderen en over de nieuwe website blauwgroenvlaanderen.be met heel wat tips om op een slimme manier om te gaan met water. Je vindt er ook info over de milieuboottochten die plaatsvinden in het najaar 2020 en het voorjaar 2021.

Samen tuinstraten maken

De klimaatcrisis aanpakken? Begin met de stad! Start in je straat.
Tuinstraten.be bundelt en deelt info en ervaringen van diverse actoren en websites.

Geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid

Het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027 startte op 15 september. De plannen stellen maatregelen en acties voor om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen en droogte. De plannen zijn voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid en de bekkenoverlegstructuren. Je kan tot 14 maart 2021 de ontwerpplannen raadplegen en er op reageren via www.volvanwater.be.

 < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >

 • Voorjaar 2021

 • Zeeschelde
  Ringvaart om Gent
  Gentse binnenwateren
  Boven-Schelde
  Kanaal Bossuit-Kortrijk

 • Najaar 2021

 • Leie
  Kanaal Roeselare-Leie

 • De Milieuboot - De Gheeststraat 16 - 9300 Aalst - tel. 053 72 94 20 -