De Vlaamse overheid beheert alle bevaarbare waterlopen en onbevaarbare waterlopen eerste categorie:

Vlaamse Milieumaatschappij >>

De VMM co├Ârdineert o.a. het integraal waterbeleid. Ze volgt de toestand van de watersystemen op, beheert de onbevaarbare waterlopen van eerste categorie en het grondwater, plant en houdt toezicht op de zuiveringsinfrastructuur en ontwikkelt beleidsinstrumenten om de gewenste milieudoelstellingen voor water te bereiken.


nv De Scheepvaart >>

nv De Scheepvaart beheert en exploiteert het Albertkanaal, de Kempense kanalen, de Schelde-Rijnverbinding en de Grensmaas.


Waterwegen en Zeekanaal NV >>

Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) beheert de bevaarbare waterwegen in het westen en centrum van Vlaanderen.


Sigmaplan >>

Het Sigmaplan heeft als ambitie de laaggelegen gebieden in de valleien van de Zeeschelde en van haar getijgebonden zijrivieren
(de Durme, de Rupel en delen van de Netes, de Dijle en de Zenne) te beschermen tegen overstromingen.


Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie >>

De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie is opgericht om de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland te bevorderen op het gebied van beleid en beheer van het Schelde-estuarium.


Co├Ârdinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) >>

De Co├Ârdinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook de waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking maakt een integrale aanpak van het waterbeleid en waterbeheer mogelijk.

De provincies beheren alle onbevaarbare waterlopen van tweede categorie (die niet gelegen zijn in een watering).

Provincie West-Vlaanderen >>
Provincie Oost-Vlaanderen >>
Provincie Antwerpen >>
Provincie Vlaams-Brabant >>
Provincie Limburg >>

De gemeenten beheren alle onbevaarbare waterlopen van derde categorie (die niet gelegen zijn in een watering).

De wateringen beheren alle onbevaarbare waterlopen van tweede en derde categorie die in de watering gelegen zijn. Wateringen zijn openbare besturen die zetelen in een duidelijk afgebakend gebied, met een eigen belastingsstelsel, een eigen algemene vergadering en bestuur. De oprichting was een gevolg van de strijd tegen overstromingen en het drooghouden en droogleggen van landbouwgronden. Hun taak is sinds het decreet integraal waterbeleid uitgebreid. Zij blijven de belangen van hun ingelanden verdedigen op voorwaarde dat zij de principes van het decreet integraal waterbeleid toepassen. Water moet opgehouden worden aan de bron en in overstromingsgebieden en het natuurlijk watersysteem moet zo intact mogelijk gehouden worden.